Albirex Niigata Statistics - Home United

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Albirex Niigata - Home United
Albirex Niigata Tối thiểu Home United
Lần đầu tiên
Daichi Omori
Bốn năm'
Lần 2
90 '
Gabriel Quak Jun Yi