Thống kê Young Lions - Home United

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Sư tử non Sư tử non
0 - 1
Hoàn thành
Home United Home United
Những hành động nổi bật Sư tử trẻ - Home United
Sư tử non Tối thiểu Home United
Lần đầu tiên
mười lăm'
Gabriel Quak Jun Yi
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này