Nếu Thống kê Sylvia - Taeby FK

Sư đoàn 3 / Ngày 29
Nếu Sylvia Nếu Sylvia
3 - 1
Hoàn thành to4
Taeby fk Taeby fk
Đụng độ
Nếu Sylvia Nếu Sylvia
1 trò chơi Kể từ 17/tháng sáu/20
Taeby fk Taeby fk
1 chiến thắng
0 Vẽ
0 chiến thắng
100%
0%
0%