Ch??ng t?i kh?ng ph?i l?? ng??i v?n chuy?n, nh?ng ch??ng t?i bi?t r?ng n?u b?n ??n ?ay, b?n ?ang xem x??t b?t ??u ??t c??c. Ch??, ch??ng ta h?y b??nh t?nh v?? tr??c khi ch??ng ta b?t ??u ti??u ti?n c?a b?n, b?n n??n xem x??t c??c b??i b??o ch?? gi?i m?? ch??ng ta ?? chu?n b?. B?i v?? n?u b?n mu?n b?t ??u tr??c khi b?n c?n c?? m?t v??i kh??i ni?m r?t r? r??ng.

  1. M?t t? ?i?n c?? c?n b?t ??u c?? c??c kh?ng?
  2. T?i c?? ph?i bi?t t?t c? c??c ?i?u kho?n ?? b?t ??u c?? c??c kh?ng?
  3. N?? kh?ng ch? bi?t n?? c?? ngh?a l?? g??, m?? c??n l??m th? n??o ?? s? d?ng y ngh?a c?a n??.
  4. V?? ? ?ay t?t c? c??c b??i vi?t c?a c??c gossary.

M?t t? ?i?n c?? c?n b?t ??u c?? c??c kh?ng?

H?y xem, kh?ng c?n thi?t ph?i c?? m?t t? ?i?n nh?ng ???ng l?? Khi b?n b?t ??u c?? c??c, b?n l?c l?ng h?n Maradona trong m?t b?a ti?c mi?n ph??, V?? c?? nh?ng kho?nh kh?c m?? b?n c?? th? kh?ng hi?u b?t c? ?i?u g??. Trong s? c??c k? thu?t v?? c??c t? ti?ng Anh d??ng nh? l??m cho b?ng th?c s? tr??c khi ??t c??c m?t v??i Eurillos. B?n b??nh t?nh r?ng ch??ng t?i gi?i th??ch ? ?ay, kh?ng c?? s? v? ngh?a, nh?ng t? v?? b?? m?t m?? b?n ph?i t??nh ??n tr??c khi b?t ??u ??t c??c.

T?i c?? ph?i bi?t t?t c? c??c ?i?u kho?n ?? b?t ??u c?? c??c kh?ng?

T?t c?, nh?ng g?? m?i ng??i n??i, l?? kh?ng c?n thi?t. Nh?ng c??i g?? B?n c?n c?? ki?n ??th?c c? b?n n?u b?n mu?n ki?m ti?n v?i c?? c??c th? thao. H?y ngh? r?ng ?i?u n??y kh?ng gi??nh ???c m?t v??i s? k?t h?p ?i??n r? ho?c nh?n ???c m?t v??i k?t qu?. Kh? n?ng l?? v? t?n v?? b?n c??ng bi?t c??ng nhi?u c? h?i ?? c?? th??m ti?n trong t??i.

N?? kh?ng ch? bi?t n?? c?? ngh?a l?? g??, m?? c??n l??m th? n??o ?? s? d?ng y ngh?a c?a n??.

?i, trong ?i?m ???nh d?u.com ?i?u cu?i c??ng ch??ng t?i mu?n l?? ph??t h??nh m?t chorrazo v? c??c ??nh ngh?a s? kh?ng gi??p b?n trong th?c t? b?t c? ?i?u g??. B?i v?? Apsotar kh?ng ?i t? vi?c bi?t t?t c? c??c k? thu?t, nh?ng bi?t c??ch s? d?ng n?? ?? c?i thi?n c?? c??c th? thao c?a b?n. ??i v?i t?t c? nh?ng ?i?u n??y, ch??ng t?i ?? chu?n b? M?t l?a ch?n c??c b??i vi?t trong ??? b?n s? bi?t nh?ng t? m?i t? th? gi?i c??c R?ng b?n c?? th? gi?i thi?u v??o t? ?i?n c?? c??c c?a b?n v?? quan tr?ng nh?t l?? ch??ng t?i s? gi?i th??ch c??ch bi?t c??ch s? d?ng ch??ng ?? c?i thi?n v?? gi??nh ???c m?t ??t ti?n.
 

V?? ? ?ay t?t c? c??c b??i vi?t c?a c??c gossary.

- L??m th? n??o ?? b?t ??u v?i c??c c??c k?t h?p v?? kh?ng h?y ho?i v??o m?t bu?i chi?u?

 

- 5 lo?i ??t c??c b?n c?n bi?t ?? tr? th??nh m?t ng??i ??t c??c chuy??n nghi?p (Ph?n 1)?

 

- H??ng d?n cu?i c??ng ?? gi??nh chi?n th?ng v?i c??c c??c c?a b?n tr?c ti?p?

 

- 5 ?i?u kho?n m?? b?n ph?i bi?t n?u b?n mu?n tr? th??nh m?t c??c c??c (Ph?n 1)??

 

- 6 s? li?u th?ng k?? b?n ph?i ki?m tra tr??c khi ??t c??c v??o b?t k? tr?n ??u n??o??

 

- Typster l?? g?? v?? l??m th? n??o ?? bi?t li?u ??? c?? ph?i l?? m?t k? l?a ??o hay kh?ng???

 

- 5 huy?n tho?i v? c??c b??ng ??? tr?c tuy?n m?? b?n n??n qu??n ngay bay gi???/P>

 

- C? ph?n l?? g??? V?? l??m th? n??o ?? s? d?ng n?? ?? c?i thi?n ??t c??c c?a b?n???/P>

 

- B? n?o c?a b?n kh?ng mu?n b?n gi??nh ???c ??t c??c ti?p theo v?? ? ?ay ch??ng t?i gi?i th??ch t?i sao 

 

- 3 cu?n s??ch m?? b?n ph?i ??c n?u b?n mu?n th?ng tr? c??c c??c th? thao??

 

- C??c Handicap l?? g??? V?? l??m th? n??o ?? h?c c??ch s? d?ng ch??ng???

 

- 5 ?i?u kho?n m?? b?n ph?i bi?t n?u b?n mu?n tr? th??nh m?t c??c c??c (Ph?n 2)?

 

- 4 lo?i c??c m?? b?n c?? nhi?u c? h?i gi??nh ???c ti?n??

 

- B?ng ch?ng d?t kho??t cho th?y m?t ???nh m??y l?? m?t k? l?a ??o??

 

- Nh?ng lo?i ???ng quan th? thao t?n t?i? V?? ??? l?? ng??i duy nh?t ki?m ???c ti?n d??i h?n.??