Thống kê Ulvr Buhos - El Nacional

Sư đoàn 2 / Ngày thứ 21
Ulvr Buhos Ulvr Buhos
0 - 1
Hoàn thành
Quốc gia Quốc gia
Đụng độ
Ulvr Buhos Ulvr Buhos
2 trò chơi Từ 31/biển/22
Quốc gia Quốc gia
0 chiến thắng
1 Vẽ
1 chiến thắng
0%
năm mươi%
năm mươi%