lượt về việt nam

Phân loại vòng loại thế giới

Phân loại vòng loại thế giới

Giai đoạn phân loại - Zona Europa - Vòng 1 - Giai đoạn nhóm - Nhóm 1
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 hai mươisố 86hai01899
hai 17số 85hai1176mười một
3 9số 8hai33mười mộtsố 83
4 9số 8305số 818-10
5 1số 8017518-13
Tiến trình sig. vòng
Giai đoạn phân loại - Khu vực Europa - Vòng 1 - Giai đoạn nhóm - Nhóm 2
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 19số 8611mười lăm510
hai mười lămsố 85031266
3 10số 8hai4haisố 8số 80
4 7số 8hai15612-6
5 5số 81hai55mười lăm-10
Tiến trình sig. vòng
Giai đoạn phân loại - Khu vực Europa - Vòng 1 - Giai đoạn nhóm - Nhóm 3
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 18số 8530mười lămhai13
hai 16số 844013haimười một
3 9số 8hai3367-1
4 số 8số 8haihai4614-số 8
5 3số 8107419-mười lăm
Tiến trình sig. vòng
Giai đoạn phân loại - Khu vực Europa - Vòng 1 - Giai đoạn nhóm - Nhóm 4
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 18số 8530183mười lăm
hai 12số 8hai60mười mộtsố 83
3 mười mộtsố 83hai310100
4 7số 8143912-3
5 3số 80355hai mươi-mười lăm
Tiến trình sig. vòng
Giai đoạn phân loại - Zona Europa - Vòng 1 - Giai đoạn nhóm - Nhóm 5
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 hai mươisố 86hai025619
hai mười lămsố 84311495
3 12số 833hai1293
4 5số 81hai5919-10
5 3số 8107724-17
Tiến trình sig. vòng
Giai đoạn phân loại - Khu vực Europa - Vòng 1 - Giai đoạn nhóm - Nhóm 6
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 271090130327
hai 23107hai117710
3 161051423hai mươi mốthai
4 16105141917hai
5 41011số 8723-16
6 110019530-25
Tiến trình sig. vòng
Giai đoạn phân loại - Khu vực Europa - Vòng 1 - Giai đoạn nhóm - Nhóm 7
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 23107hai133số 825
hai hai mươi mốt106312716mười một
3 181053haimười lămsố 87
4 121033414mười lăm-1
5 910hai35mười một14-3
6 0100010443-39
Tiến trình sig. vòng
Giai đoạn phân loại - Khu vực Europa - Vòng 1 - Giai đoạn nhóm - Nhóm 8
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 23107hai1hai mươi mốt417
hai 221071hai19613
3 141035hai17107
4 14104hai413121
5 5101hai74hai mươi mốt-17
6 5101hai7930-hai mươi mốt
Tiến trình sig. vòng
Giai đoạn phân loại - Khu vực Europa - Vòng 1 - Giai đoạn nhóm - Nhóm 9
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 2610số 8hai039336
hai hai mươi106haihai30mười một19
3 181060412120
4 17105hai319136
5 610hai0số 8số 824-16
6 0100010146-Bốn năm
Tiến trình sig. vòng
Thảo luận
1 Thông điệp
  • 64x64
    06/10 01:31
    Nohelia03

    cập nhật