Thống kê Taeby FK - Nếu Sylvia

Sư đoàn 3 / Ngày thứ 6
Taeby fk Taeby fk
hai - 3
Hoàn thành
Nếu Sylvia Nếu Sylvia
Đụng độ
Taeby fk Taeby fk
2 trò chơi Kể từ 17/tháng sáu/20
Nếu Sylvia Nếu Sylvia
0 chiến thắng
0 Vẽ
2 chiến thắng
0%
0%
100%