Home United Statistics - Albirex Niigata

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Home United Home United
1 - hai
Hoàn thành
Albirex Niigata Albirex Niigata
Hành động nổi bật Trang chủ United - Albirex Niigata
Home United Tối thiểu Albirex Niigata
Lần đầu tiên
Shin-wook Kim
42 '
Bốn năm'
Masaya Idetsu
Lần 2
54 '
Người chơi không xác định