Phân loại chân AFC

Phân loại Cup AFC

AFC Cup - Giai đoạn nhóm - Nhóm D
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 63hai01mười một65
3 3310hai550
4 3310hai36-3
Tiến trình sig. vòng
AFC Cup - Giai đoạn nhóm - Nhóm E
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 93300số 835
hai 4311134-1
Tiến trình sig. vòng
AFC Cup - Giai đoạn nhóm - Nhóm F
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
3 1hai01101-1
AFC Cup - Giai đoạn nhóm - Grupo G
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 63hai01945
3 63hai01550
4 03003hai7-5
Tiến trình sig. vòng
AFC Cup - Giai đoạn nhóm - Nhóm H
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 4hai11031hai
hai 4hai110hai11
3 0hai00haihai5-3
Tiến trình sig. vòng
AFC Cup - Giai đoạn nhóm - Nhóm I
#Thiết bịPtsJGPFCDIF
1 93300mười một3số 8
hai 63hai01990
3 3310hai770
4 03003412-số 8
Tiến trình sig. vòng
Thảo luận
0 Tin nhắn