Bardors bóng đá Mexico - Cuộc thi, Lịch, Phân loại