AL-Masry Statistics-Al-ahly

Sư đoàn 1 / Ngày thứ 23
Al-Masry Al-Masry
0 - hai
Hoàn thành
Al-ahly Al-ahly
Hành động nổi bật al-Masry-al-ahly
Al-Masry Tối thiểu Al-ahly
Lần đầu tiên
Ahmed Yasser
Bốn năm'
Lần 2
46 '
Aliou Badji
55 '
Hazem Fathi