Thống kê Albirex Niigata - Balestier Khalsa

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Albirex Niigata - Balestier Khalsa
Albirex Niigata Tối thiểu Balestier Khalsa
Lần đầu tiên
Người chơi không xác định
3. 4 '
Lần 2
Người chơi không xác định
54 '
Tadanari Lee
57 '
Người chơi không xác định
60 '
Người chơi không xác định
67 '
Người chơi không xác định
68 '