Thống kê Young Lions - GEYLANG United

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Những hành động nổi bật Sư tử trẻ - Geylang United
Sư tử non Tối thiểu Geylang United
Lần đầu tiên
Zikos Chua
7 '
Ryhan Stewart
hai mươi mốt'
Lần 2
Ryhan Stewart
58 '
71 '
Sime Zuzul (hình phạt)
Người chơi không xác định
83 '