Thống kê A. Eagrolera - Atlético Nacional

Eagle League / Ngày thứ 6
Những hành động nổi bật A. Petrolera - Atlético Nacional
A. Dầu Tối thiểu Thể thao quốc gia
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
57 '
Yeison Guzman
90 '
Jefferson Duque
Bộ so sánh hạn ngạch 1x2
Nhà cá cược1Xhai-
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký
- - - Đăng ký

Khám phá Nhà cá cược thể thao tốt nhất.