Tampines Rovers - Số liệu thống kê của Balestier Khalsa