Thống kê Albirex Niigata - Geylang United

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Albirex Niigata Albirex Niigata
số 8 - hai
Hoàn thành
Geylang United Geylang United
Hành động nổi bật Albirex Niigata - Geylang United
Albirex Niigata Tối thiểu Geylang United
Lần đầu tiên
Người chơi không xác định
mười một '
28 '
Abdil Qaiyim Mutalib
Người chơi không xác định
40 '
Người chơi không xác định
44 '
Lần 2
49 '
Sime Zuzul
Người chơi không xác định
64 '
Kan Kobayashi
70 '
Người chơi không xác định
71 '
Kan Kobayashi
80 '
Người chơi không xác định
85 '