pudge dota 2

Home United Statistics - Tampines Rovers

Liên đoàn Singapore / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Trang chủ United - Tampines Rovers
Home United Tối thiểu Tampines Rovers
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
Shin-wook Kim (hình phạt)
54 '