Thống kê Santa Lucia Cotzumalguapa - Malacateco

Những hành động nổi bật Santa Lucia Cotzumalguapa - Malacateco
Santa Lucia Cotzumalguapa Tối thiểu Malacateco
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
Romario da Silva
86 '