AL-Masry Statistics-Al-ahly

Sư đoàn 1 / Ngày thứ 13
Al-Masry Al-Masry
1 - 0
Hoàn thành
Al-ahly Al-ahly
Hành động nổi bật al-Masry-al-ahly
Al-Masry Tối thiểu Al-ahly
Lần đầu tiên
Haythem Ayouni
số 8 '
Lần 2
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này