Thống kê Malacateco - Santa Lucia Cotzumalguapa

Liên đoàn Guatemala / Ngày đầu tiên
Hành động nổi bật Malacateco - Santa Lucia Cotzumalguapa
Malacateco Tối thiểu Santa Lucia Cotzumalguapa
Lần đầu tiên
Không có hành động nổi bật trong giai đoạn này
Lần 2
Kenneth Cerdas
46 '
66 '
Diego Ruiz
90 '
Kendell Herrarte